NORMATIVA E LEXISLACIÓN QUE APARECE NA PÁXINA DA UDC

Opción Lei de Funcionarios Civís do Estado, aprobada polo decreto 315/1964, de 7 de febreiro

Opción Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores

Opción Real decreto 364/1995, do 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e de promoción profesional dos funcionarios civís da Administración do Estado

Opción Real decreto 365/1995, do 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de Situacións Administrativas dos Funcionarios Civís da Administración do Estado

Opción Lei 4/1988, do 26 de maio, da Función pública de Galicia, modificada pola Lei 4/1991, do 8 de marzo e pola Lei 3/1995, do 10 de abril

Opción Decreto 92/1991, do 10 de marzo, polo que se aproba o regulamento de situacións administrativas dos funcionarios da administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Opción Decreto 95/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o regulamento de selección de persoal da administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Opción II Convenio colectivo

Opción Resolución reitoral de 23 de novembro de 2006 que regula a xornada, horario de traballo, vacacións e concesión de permisos e licenzas do PAS

Opción Resolución reitoral sobre trámites económicos administrativos en materia de contratación laboral con cargo a créditos do Capítulo VI do estado de gastos (proxectos de investigación, convenios, axudas etc.)

Opción Anexos (formato Word)

Opción Táboa informativa de retribucións mínimas

Opción Instrución que regula o complemento de produtividade do persoal funcionario de administración e servizos (PAS) da Universidade da Coruña

Opción Informe á Xerencia

Opción Instrución 2/2006 para o nomeamento de PAS funcionario en comisión de servizos

Opción Instrución 2/2006 para o nomeamento de PAS funcionario en comisión de servizos modificada pola Instrución do 15 de outubro de 2007

Opción Instrución do 15 de outubro de 2007 pola que se modifica a Instrución 2/2006 para o nomeamento de PAS funcionario en comisión de servizos

Opción Resolución do 5 de xuño de 2006 pola que se constitúen listaxes de espera e se regula o procedemento para a cobertura temporal de postos de traballo do persoal funcionario de administración e servizos

Opción Resolución do 5 de xuño de 2006 pola que se regula o procedemento para a cobertura temporal de postos de traballo do persoal laboral de administración e servizos e se constitúen listaxes de espera

Opción Calendario de festas e horario para o ano 2007

Opción Calendario de festas e horario para o ano 2008

Opción Lei 7/2007, de 12 de abril, do estatuto básico do empregado público

1.- persoal laboral

1.1.- NORMAS XERAIS

1.1.1.- Texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores 1/1995, de 24-III (B.O.E. do 29).

1.1.2.- Real Decreto 1659/1988, do 24 de xullo, sobre información ó traballador acerca dos elementos esenciais do contratos de traballo (B.O.E. 12-VIII-98).

1.2. CONTRATACIÓN TEMPORAL

1.2.1 Real Decreto 2720/1998, do 18 de decembro, polo que se desenvolve o artigo 15 ETT (B.O.E. 8-I-99).

1.2.2 Modalidade de contratos

1.3. LIBERDADE SINDICAL E PARTICIPACIÓN

1.3.1. Lei Orgánica 11/1985, do 2 de agosto, de Liberdade Sindical (B.O.E. 8-VIII).

2.3.2. Lei 9/1987, do 12 de xuño, de órganos de representación, determinación das condicións de traballo e participación do persoal ó servizo das AAPP (modificada por Lei 7/1990 -B.O.E. 20 de xullo- e por Lei 18/1994 -B.O.E. 1 de xullo-).

1.4. CONVENIOS

2.4.1. Real Decreto 1040/1981, de 22 de maio sobre rexistro e deposito de convenios colectivos de traballo (B.O.E. 6 de xuño).

1.4.2. Real Decreto 572/1982, do 5 de marzo, polo que se desenvolve o artigo 92.2 do ETT (B.O.E. do 20 de marzo).

1.5. INFRACCIÓNS 

1.5.1. Real Decreto Lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Infraccións e Sancións na Orde Social (BOE 22-IX-00).

1.5.2. Lei 42/1997, do 14 de novembro, Ordenadora da Inspección de Traballo e Seguridade Social (BOE 15-XI-97).

1.6. PROCEDEMENTO LABORAL

1.6.1. Real Decreto Lexislativo 2/1995, do 7 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Procedemento Laboral, modificado pola Lei do 7-I-2000 -BOE 8-I-00

2 persoal funcionario

2.1.- LEXISLACIÓN ESTATAL

2.1.1.- Lei 30/1984, do 2 de agosto, de medidas para a Reforma da Función Pública (B.O.E. nº 185, do 3 de agosto de 1984).

2.1.2.- Decreto 315/1964, do 7 de febreiro, Lei de Funcionarios Civís do Estado. Texto articulado (B.O.E. nº 40, do 15 de febreiro de 1964).

2.1.3.- Real Decreto 364/1995, do 10 de marzo, Regulamento Xeral do ingreso do Persoal o Servizo da Administración Xeral do Estado e de Provisión de Postos de Traballo e promoción profesional dos Funcionarios Civís da Administración Xeral do Estado (B.O.E. núm 85, do 10 de abril de 1995).

2.1.4.- Real Decreto 365/1995, do 10 de marzo, Regulamento de situacións Administrativas dos Funcionarios Civís, da Administración Xeral do Estado (B.O.E. nº 85, do 10 de abril de 1995).

2.1.5.- Lei 53/1984, de 26 de decembro, Incompatibilidades do persoal ó servizo das Administracións Públicas (B.O.E. nº do 4 de xaneiro de 1985).

2.1.6.- Lei 9/1987 do 12 de xuño, de órganos de representación, determinación das condicións de traballo e participación do persoal ó servizo das Administracións Públicas (modificada pola Lei 7/1980 do 19 de xullo).

2.1.7.- Lei 70/1978, do 26 de decembro, Recoñecemento de servizos previos na administración pública (B.O.E. nº 9, do 10 de xaneiro de 1979).

2.1.8.- Real Decreto 236/1988, do 4 de marzo, Indemnizacións por razón do servizo (B.O.E. nº 68, do 19 de marzo de 1988). Revisadas contías por Acordo do Consello de Ministros do 29-XII-2000 (B.O.E. 24-I-01).

2.1.9.-  Real Decreto 365/1995, do 10 de marzo, polo que se aproba o regulamento de situacións administrativas dos funcionarios da administración do estado.

2.1.10.-  Resolución do 31 de decembro de 1996, da Secretaría de Estado para a Administración pública, pola que se dictan normas complementarias de procedemento para a aplicación da prolongación da permanencia no servicio activo ós funcionarios públicos no ámbito da administración xeral do estado.

2.2.- LEXISLACIÓN AUTONÓMICA

2.2.1.- Lei do 26 de maio de 1988, da Función Pública (B.O.E. nº 176, do 23 de xullo), modificada polas do 8 de marzo de 1991 (B.O.E. nº 102 do 29 de abril), 24 de xullo de 1992 (B.O.E. nº 247, do 14 de outubro), 15 de abril de 1993 (B.O.E. nº 112, do 11 de maio), 30 de marzo de 1994 (B.O.E. nº 249 do 18 de outubro), 10 de abril de 1995 (D.O.G. nº 76 do 20 de abril) e 8 de abril de 1998 (D.O.G. nº 68, do 9 de abril).

Lei 3/1995, do 10 de abril, de modificación da Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública de Galicia.

Modificación xaneiro 2003

2.2.2.- Decreto 92/1991, do 10 de marzo, polo que se aproba o regulamento de situacións administrativas dos funcionarios da administración da comunidade autónoma de Galicia.

2.2.3.- Decreto 93/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna.

2.2.4.- Decreto 94/1991, do 10 de marzo, polo que se aproba o regulamento de réxime disciplinario dos funcionarios da administración da comunidade autónoma de Galicia.

2.2.5.- Decreto 95/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o regulamento de selección do persoal.

2.2.6.- Resolución do 7 de febreiro de 1997 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 6 de febreiro de 1997 sobre prolongación no servizo activo ós funcionarios da administración da comunidade autónoma de Galicia.

2.2.7.- Artigo 10 da Lei 8/1999, do 30 de decembro, de medidas fiscais e función pública, pola que se modifica a Lei 4/1988, de 26 de maio, da función pública de Galicia, sobre xubilación forzosa.

2.2.8.- Decreto 144/2001, do 7 de xuño, sobre indemnizacións por razón do servicio ó persoal con destino na Administración autonómica de Galicia.