Xullo de 2015
 
 

NÚMERO 281 - 13/07/2015

   CUTUDC / Novidades

  UN NOVO ENGANO
 

Unha rebaixa fiscal grazas ao engano no plan de activación

Este goberno decide trasladar unha parte do recorte a xeito de rebaixa fiscal. Outra vez repite a mesma manobra que xa realizou o ano pasado: traslada aos que máis ingresos teñen, os fondos destinados aos que carecen deles.

 

  • Noticias relacionadas

 

O venres pasado anunciaba Rajoy unha rebaixa fiscal, recorte nos ingresos públicos, de 1.500 millóns de euros. Este recorte nos ingresos vén precedido por recortes nos gastos por falta de execución do presuposto aprobado en decembro, entre os que destaca tanto pola súa contía coma polo seu nivel de inxustiza, o recorte en prestacións por desemprego, e, entre os recortes de prestacións, destaca o engano nas axudas vinculadas ao Plan de activación non tanto pola súa contía como pola forma en que se realizou.
 
Nos cinco primeiros meses do ano a media de beneficiarios de prestacións por desemprego foi de 2.271.814 persoas que supuxeron un gasto de 8.918 millóns de euros. A media de parados rexistrados nestes meses foi de 4.455.700 persoas. En 2011, con 167.721 parados menos de media, houbo 635.307 beneficiarios máis, o que supuxo un gasto superior en 3.827 millóns de euros.
 
O Presuposto de prestacións por desemprego para 2015 equiparouse ao gasto realizado en 2014: gastaron 24.570 millóns de euros en 2014 e o presuposto de 2015 foi de 25.300 millóns. A diferenza entre o gasto dun e outro ano é, polo tanto, recorte no gasto ou falta de execución orzamentaria.
 
Nos cinco primeiros meses de 2014 gastáronse 10.940 millóns de euros en prestacións, o que supón 2.022 millóns máis que este ano. O recorte foi dun 18,5%. A final deste exercicio é previsible que rolde os cinco mil millóns de euros.
 
Este goberno decide trasladar unha parte do recorte en forma de rebaixa fiscal. Outra vez repite a mesma manobra que xa realizou o ano pasado: traslada aos que teñen ingresos e especialmente aos que máis ingresos teñen, os fondos destinados aos que carecen deles.
 
O engano do Programa de Activación para o Emprego
 
O 15 de decembro de 2014 na firma do Acordo entre o goberno e interlocutores sociais sobre o Programa Extraordinario de Activación para o emprego Rajoy dixo textualmente: "Co desenvolvemento do Acordo que asinamos hoxe, aproximadamente 450.000 persoas recibirán axudas especiais para conseguir a súa integración no mercado laboral".
 
O Consello de Ministros do 6 de marzo aprobou un crédito extraordinario de 850 millóns de euros para financiar durante 2015 o Programa de Activación para o Emprego dirixido a desempregados de longa duración con responsabilidades familiares.
 
O 24 de marzo de 2015 o senador socialista Ricardo Varela interpela a Ministra de Emprego sobre a posibilidade de conseguir o obxectivo adquirido de alcanzar a protección de 450.000 parados sen prestacións, dados os termos e requisitos establecidos no actual Programa Extraordinario de Activación para o Emprego.
 
A señora Báñez, despois de mencionar unha e outra vez a herdanza recibida, dixo, tal e como figura no Diario de Sesións do Senado: "Foi froito dun intenso diálogo, con achegas de todos, con máis de tres meses de traballo e numerosas reunións. Deseñamos un programa novidoso e de urxencia que antes non se fixera no noso país. Consensuáronse os requisitos de acceso e tamén a estimación do número de beneficiarios. Señor Varela, as propias intervencións dos secretarios xerais de UGT e de Comisións Obreiras no acto da firma recollen o que lles estou a dicir, a estimación de beneficiarios que vostede cuestiona na súa interpretación. Esa estimación faise sobre unha consulta coas comunidades autónomas, e dicimos que haberá uns 400.000 ou 450.000 potenciais beneficiarios deste programa de urxencia. Un stock a data de inicio do programa de entre 270.000 e 300.000 persoas e un fluxo nos meses posteriores, ata a súa finalización, de entre 130.000 e 150.000 persoas,".
 
O que a ministra Báñez afirmou no Senado é que este Plan se desenvolvería en dúas fases: empezaríase con 300.000 beneficiarios e mensualmente incorporaríanse ata outros cento cincuenta mil. Dado que o programa ten unha vixencia de 15 meses, significa que cada mes habería unhas dez mil incorporacións.
 
Este esquema é absolutamente lóxico porque a maioría das incorporacións realízanse coas persoas paradas que, figurando inscritas nas oficinas de emprego a un de decembro, tiñan cargas familiares e non percibían prestacións. Despois só se poden incorporar os que, figurando tamén inscritas a un de decembro, cumpran seis meses dende que esgoten o Prepara ou a terceira RAI.
 
Resulta preocupante que ante o fracaso do Plan de Activación, a ministra se escude en que "se consensuou" cos sindicatos a estimación de beneficiarios, máxime cando estas afirmacións da ministra entran en contradición coa afirmación realizada nesa mesma resposta de que a 19 de marzo xa había setenta mil solicitudes.
 
Os datos de partida para poder facer as estimacións non están en poder dos sindicatos. Estes descoñecen o número de persoas inscritas nos Servizos Públicos de Emprego a data un de decembro, cantas delas percibiron o Prepara, o Prodi ou esgotaron a terceira RAI; cantas teñen cargas familiares e levan seis meses sen prestacións e non están a cobrar unha renda social. Son datos que debe achegar o Ministerio de Emprego que é quen ten os rexistros. Os sindicatos soamente poden dar por boas ou non unhas afirmacións do Ministerio.
 
O engano estaba servido. Os datos dos cinco meses transcorridos certifícano.
 
PREVISIÓN DE BENEFICIARIOS E GASTO NO PROGRAMA DE ACTIVACIÓN E REALIDADE A MAIO
 

FONTE: SEPE. Resumo mensual de datos estatísticos. Elaboración propia
 
O gasto que se debería ter realizado a maio, segundo se tome un ou outro extremo das previsións da ministra, oscilaría entre os 426 e os 383 millóns de euros. O gasto realizado foi de soamente 51 millóns. O número de beneficiarios, tamén segundo o intervalo das previsións, debería oscilar entre as 287 mil e as 320 mil persoas. A 31 de maio soamente houbo 55.886 parados con cargas que se puideron incorporar como beneficiarios deste programa.
 
Como resposta a preguntas escritas realizadas polo mesmo senador sobre as solicitudes e as denegacións deste programa, houbo 17.735 denegacións das que 3.334 corresponden a denegacións por esixir que o programa polo que se solicite fose a última prestación. O Programa de Activación para o Emprego ten ata o mes de abril unha alta porcentaxe de denegacións, un 25,4% que se reduce ao 20,6% se excluímos o anterior motivo mencionado que foi corrixido nas instrucións. Unha de cada cinco solicitudes é denegada.
 
SOLICITUDES E ALTAS AO PROGRAMA DE ACTIVACIÓN
 

FONTE: SEPE Avance estatístico mensual. Elaboración propia
 
Como se pode comprobar no gráfico anterior, entre febreiro e marzo prodúcense 51.102 solicitudes e 36.139 altas no programa; no mes de abril 11.373 e en maio 8.374. O stock a data de inicio, previsto pola ministra en 300.000 beneficiarios quedou reducido a soamente 36.139. As altas mensuais tamén quedan algo por debaixo das dez mil previstas pola ministra e roldarán as 8.500 altas, 1.500 menos do previsto.
 
O gasto realizado ata o mes de maio foi de 51 millóns de euros, fronte aos 426 previstos. A finais deste ano a diferenza entre o gasto que se realizará e o inicialmente previsto será de 705 millóns de euros. A diferenza entre o gasto comprometido e o realizado servirá para financiar o 47% da rebaixa de impostos. Era un gasto previsto e cun financiamento adicional aprobado en Consello de ministros que se desvía para financiar rebaixas de impostos dos que máis teñen.
 
Os 426 euros que durante seis meses debían servir como axuda para trescentas noventa mil familias sen ingresos soamente será recibida, como moito, por cento catorce mil. Se o propio Programa saía xa coxo porque soamente durante seis meses beneficiaría a menos dunha de cada tres persoas paradas con cargas familiares e sen ingresos, vai quedar reducido a pouco máis dunha de cada dez persoas que están nesa situación. O engano no Programa de activación para o Emprego servirá para financiar o 47% da rebaixa fiscal inxusta e electoralista de Rajoy.
 
Enrique Negueruela. Nuevatribuna.es
 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript