Setembro de 2015
 
 

NÚMERO 283 - 07/09/2015

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADES
 

Proxecto de decreto polo que se regula a inspección no ámbito universitario na Comunidade autónoma de Galicia

A Secretaría Xeral de Universidades no exercicio das súas competencias e de acordo co establecido no parágrafo 3 do artigo 42 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, en relación co disposto no artigo 9 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega, inicia o trámite de información pública do Proxecto de decreto polo que se regula a inspección no ámbito universitario na Comunidade autónoma de Galicia, mediante a súa exposición na páxina web desta consellería, durante un período de quince días hábiles.

 

 

As suxestións ou recomendacións recibidas serán tidas en conta polo órgano encargado da redacción do texto do proxecto, que poderá asumilas ou rexeitalas a través dun informe final, no cal cada unha recibirá unha resposta razoada, agás nos casos de recoñecida e notoria urxencia, nos que a resposta poderá ser común para todas aquelas suxestións que formulen cuestións substancialmente iguais.
 
Título da disposición: Proxecto de decreto polo que se regula a inspección no ámbito universitario na Comunidade autónoma de Galicia
 
Órgano administrativo: Secretaría Xeral de Universidades.
 
Estado de tramitación: Información pública (dende o 26 de agosto ata o 11 de setembro de 2015).
 
Forma de remisión das suxestións: Por vía telemática a través do correo electrónico suxestions.sxu@edu.xunta.es. As persoas que desexen presentar unha suxestión deberán facilitar os seguintes datos : Nome e apelidos, DNI e correo electrónico.
 
(Nota: Os datos recibidos serán empregados unicamente para os fins relacionados coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e en todo momento respectarase o que sinala a Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal  e Real Decreto 944/1999, do 11 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de medidas de Seguridade dos ficheiros automatizados que conteñan datos de carácter persoal).

Proxecto de decreto polo que se regula a inspección no ámbito universitario

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript