Febreiro de 2016
 
 

NÚMERO 301 - 01/02/2016

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADE - FORMACIÓN
 

Escola Galega de Administración Pública

O DOG do xoves 28 de xaneiro publIca a RESOLUCIÓN do 15 de xaneiro de 2016 pola que se publica o Plan de formación do persoal das administracións e entes públicos da Comunidade Autónoma, das entidades locais e da Administración de xustiza de Galicia, así como do persoal de administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas, para o ano 2016.

 

  • Noticias relacionadas

 

O Plan de formación da Escola Galega de Administración Pública –en diante EGAP– para o ano 2016 recolle as actividades formativas dirixidas a estes colectivos. Desta forma comprende: o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma, o persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia, o persoal ao servizo das entidades locais de Galicia, o persoal dos entes instrumentais do sector público autonómico do artigo 45.a) da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización, funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e das institucións públicas autonómicas, e o persoal de administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas (UDC, USC e UVigo).
 
O PAS das universidades pode acceder a cursos transversais, na modalidade en liña, cos cales se pretende dar resposta aos seus especiais requirimentos.
 
Esta resolución ten carácter informativo e que a execución das accións recollidas nela queda condicionada á existencia de crédito orzamentario adecuado e dispoñible e ao que se estipule en cada convocatoria.
 
Cursos das universidades galegas

Réxime xurídico e actividade contable das
administracións públicas

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público
de Galicia

1

50

20

Teleformación

A transparencia da Administración e os mecanismos
de información

1

50

15

Teleformación

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia

1

50

18

Teleformación

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas

1

50

25

Teleformación

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do
sector público

1

50

25

Teleformación

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade
e da súa inclusión social

1

50

20

Teleformación

Nocións básicas de contabilidade pública

3

75

20

Presencial

Unión Europea: políticas públicas e procedementos
comunitarios

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Xestión de proxectos I+D+I no horizonte 2020

1

30

20

Teleformación

Comunicación, organización do traballo e mellora
das habilidades

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Negociación e traballo en equipo

1

35

25

Mixta

Protocolo

1

50

20

Teleformación

Habilidades predirectivas

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Perfeccionamento de xefatura de negociado

1

50

80

Teleformación

Administración electrónica, protección de datos e
calidade administrativa

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A protección de datos de carácter persoal. Nivel medio

1

50

25

Teleformación

Certificado dixital

1

50

30

Teleformación

Introdución ao arquivo electrónico. Expediente
electrónico. Ferramentas. Arquivo electrónico de Galicia

1

50

30

Mixta

Seguridade informática básica. Lei orgánica de
protección de datos, Esquema nacional de seguridade
e aspectos xerais de seguridade

1

50

20

Teleformación

Xestión de documentos dixitais nas administracións.
Rexistro electrónico. Dixitalización, identificación e
autenticación

1

20

15

Presencial

Programa de autoformación

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A calidade na Administración pública. Procesos e
 procedementos

1

100

25

Autoformación

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas
de información (Microsoft Office 2010)

1

100

30

Autoformación

Cambio e motivación nas organizacións

1

100

25

Autoformación

Iniciación á Administración electrónica. Seguridade da
información e protección de datos

1

100

20

Autoformación

Introdución á Union Europea e ao seu dereito

1

100

24

Autoformación

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas

1

50

25

Autoformación

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade
e da súa inclusión social

1

100

20

Autoformación

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo
que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do
empregado público

1

50

25

Autoformación

Responsabilidade patrimonial da Administración pública

1

100

25

Autoformación

Técnicas para unha boa redacción dos documentos
administrativos

1

100

15

Autoformación

Xénero e igualdade nas administracións públicas.
A súa evolución normativa

1

100

25

Autoformación

Portal de idiomas

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Lingua inglesa

1

50

80

Teleformación

Medio de linguaxe administrativa galega

1

30

75

Teleformación

Superior de linguaxe administrativa galega

1

30

75

Teleformación

Plan formativo ofimático de Galicia

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais

1

50

50

Teleformación

(Microsoft Office 2010)

Aplicacións informáticas de follas de cálculo
(Microsoft Office 2010)

1

50

50

Teleformación

Aplicacións informáticas de tratamento de textos

1

50

30

Teleformación

(Microsoft Office 2010)

Sistema operativo, busca da información:
 Internet/intranet e correo electrónico (contorno Windows)

1

50

30

Teleformación

Bibliotecas

Nome do curso

Edicións

Prazas

Horas

Modalidade

A atención ao usuario na biblioteca híbrida

1

25

12

Presencial

Propiedade intelectual nas bibliotecas

1

50

45

Teleformación

 

 

 

 

 

 
Ir á resolución

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript