Maio de 2016
 
 

NÚMERO 314 - 09/05/2016

   CUTUDC / Novidades

  SENTENZAS
 

Os funcionarios poden xubilarse aos 70 anos, segundo o Tribunal Supremo

Os funcionarios que queiran alongar a idade de xubilación ata os 70 anos poderán facelo. Así se desprende dunha sentenza do Tribunal Supremo que termina, desta forma, coa discrecionalidade da Administración para conceder a uns funcionarios a posibilidade de atrasar a idade de xubilación e a outros non..

 

  • Noticias relacionadas

 

Esta resolución xudicial dá carpetazo á disparidade de criterios que existía entre as distintas administracións, tras a entrada en vigor do Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP), para que aqueles funcionarios que ao alcanzar a idade de xubilación  pretendesen prolongar a súa permanencia no servizo activo. Aínda que o EBEP xa recolle esta situación,  ao carecer de desenvolvemento normativo deu lugar a esas discrepancias á hora de aplicala.
 
Con todo, a sentenza expón que ten que terse en conta o artigo 67.3 do EBEP xa que “o seu desenvolvemento legal é non só un mandato do lexislador, senón desexable desde o punto de vista da seguridade xurídica”.
 
Neste sentido o citado artigo é claro respecto diso “la xubilación forzosa declararase de oficio ao cumprir o funcionario os sesenta e cinco anos de idade. Con todo, nos termos das leis de Función Pública que se diten en desenvolvemento deste Estatuto, poderase solicitar a prolongación da permanencia no servizo activo como máximo ata que se cumpra setenta anos de idade. A Administración Pública competente deberá de resolver de forma motivada a aceptación ou denegación da prolongación. Do disposto nos dous parágrafos anteriores quedarán excluídos os funcionarios que teñan normas estatais específicas de xubilación”.
 
O alto Tribunal si fixa que os solicitantes deberán ter cumpridos os 65 anos de idade e solicitar alongar a vida laboral con polo menos dous meses de antelación  á súa xubilación normal. Se se cumpren estes dous requisitos a administración competente non pode denegar“petición de prolongación de permanencia no servizo activo ao solicitante”.
 
Esta sentenza de casación ocúpase do caso dun funcionario da Administración do Estado, concretamente da Axencia Tributaria (AEAT), que solicitou ao alcanzar a idade de xubilación (65 anos) a prolongación do seu servizo activo  ata os 70 anos e que lle foi denegada pola administración pero que agora o Supremo concede: “recoñecendo o dereito do recorrente á prolongación da permanencia na situación de servizo activo e, polo tanto, a reposición ao seu posto de traballo na  AEAT, con abono das percepcións económicas de calquera clase que houber debido percibir polo desempeño do mesmo durante o tempo que estivo privado destas funcións”.
 
Sentenza
 
Funcionario hoy
Marcelino Ollé

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript