Setembro de 2016
 
 

NÚMERO 326 - 19/09/2016

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADE DE VIGO
 

Proposta da Xerencia para a execución da RPT

Na reunión Xerencia-Xunta de persoal funcionario da UVigo realizada o 14 de setembro a Xerencia presentou a proposta de criterios para a execución da Relación de Postos de Traballo do pas funcionario que aprobou o Consello de Goberno e que a representación do persoal informou negativamente. A Xunta de Persoal estableceu un calendario de asembleas para estudala, debatela e dar a resposta que corresponda.

 

 • Noticias relacionadas

 

 • A Proposta da Xerencia sinala:
   
  Tras a aprobación da relación de postos de traballo (RPT) do persoal funcionario de administración e servizos polo Consello de Goberno o pasado 22 de xullo de 2016, cómpre establecer o procedemento para executala, considerando os seguintes como principios reitores:

  - aplicar criterios xerais e obxectivos acordados coa representación do persoal
  - garantir o bo funcionamento e a xestión ordinaria dos centros e unidades
  - garantir no maior grao posible os dereitos do persoal en relación coa localidade, a área funcional do seu destino definitivo e o nivel de complemento de destino (CO)
  - evitar a necesidade de concursar, mediante a asignación de destino definitivo á maior parte do persoal afectado

  Con esta finalidade, para a súa negociación e acordo coa representación do PAS funcionario formúlanse unha serie de criterios, de natureza obxectiva, similares aos que a Xerencia e a Xunta do PAS funcionario acordaron na execución de RPTs anteriores, sen prexuízo do establecido no Acordo sobre criterios de incorporación e cesamento do persoal de administración e servizos da Universidade de Vigo derivados dos procesos de provisión e selección (OOG do 7 de abril de 2009).
   
  CRITERIOS
   
  1. Asignarase destino definitivo naqueles casos en que mudando a denominación do posto, non varíe a súa área funcional (como figuran definidas nas tres últimas convocatorias de concurso de méritos) estimando que resulta coincidente o núcleo das función s correspondentes ao destino previo e ao da nova RPT, así como o nivel de CO.

  2. Cando nunha unidade aumenten ou diminúan o número de postos, con ou sen división daquela, a elección de posto definitivo entre os funcionarios que ocupen postos de igual nivel de CO realizaranse de acordo coa seguinte orde de prelación:

 • a) Antigüidade no posto ocupado con carácter definitivo e unidade como funcionario de carreira
  b) Antigüidade na UVI como funcionario de carreira.
  c) Subgrupo de pertenza.
  d) Antigüidade na UVI.
  e) Antigüidade na administración.

 •  
  3. Estes mesmos criterios aplicaranse para realizar as adscricións provisionais. Neste caso, ademais, procurarase asigna las:

 • a) Dentro da mesma unidade: área académica, servizos á comunidade, económica, centro, servizo ou equivalente.
  b) Dentro do mesmo ámbito, considerando para este efectos os seguintes: Campus de Ourense, Campus de Pontevedra, Ámbito Científico, Ámbito Tecnolóxico, Ámbito Xurídico-Social e Humanidades e Xerencia (no que quedarán englobados os postos non incluídos nos anteriores).
  c) Mesma localidade.

 •  
  4. O persoal que no momento da aprobación da RPT tivera atribuído un posto mediante adscrición provisional, continuará no seu desempeño, agás que se suprimira ou sexa necesario atribuírlle outro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript